Counter - Klejtrup Vand

- Klejtrup Vand

Gå til indhold

Hoved menu:

Regulativ for KLEJTRUP VANDVÆRK An/S

1.
Indledende bestemmelser

1.1.
I dette regulativ er udfærdige. i medfør af § 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985 om vandforsyning m.v. af Møldrup Kommunalbestyrelse efter forhandling med Klejtrup Vandværk AnS.

1.2.
Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemme i vandforsyningslovens § 53; stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsnet og bidrag til stikledning. Driftsbidrag kan omfatte fast afgift og afgift pr. kubikmeter leveret vand. Bidragene fremgår af vandværkets takstblad.

1.3.
Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i § 13 i bekendtgørelse af brandlov nr. 365 af 27.7.1983, ændret ved lov nr.270 2.5. 1990.

1.4.
Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 250 af 8.6.1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.

1.5.
Bestemmelserne om vandafledningsafgifter har hjemmel i reglerne om fordeling af udgifterne til kloakforsyningen i kommunen, jfr. lov nr. 683 af 23.12.1987 om betalingsregler for spildevandsanlæg med senere ændringer.

1.6.
Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen ejer i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der for en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse om, at ejerforeningen står som forpligtet overfor vandværket, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.
Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.

1.7.
Ved vandværkets hovedanlæg forstås i dette regulativ dets indvindingsanlæg, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforsørgeranlæg til særlige, trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.
Ved vandværkets forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.
Ved stikledning forstås ledningen fra en forsyningsledning til grænsen grænsen vedkommendes grund, herunder en eventuel stophane på ledningen. Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens til bebyggelsen på ejendommen.

1.8.
Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandværket, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet.

2.
Vandværkets styrelse.

2.1.
Vandværket ejes og drives af Andelsselskabet Klejtrup Vandværk. Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandværket, er berettiget og forpligtet til at være medlem af andelsselskabet. Vandværket kan dog fritage for medlemsskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.
Vandværkets takster skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jfr. afsnit 16
Om vandværkets styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selvskabets vedtægt.

3.
Ret til forsyning med vand.

3.1.
Enhver ejer, hvis ejendom kan forsynes med vand fra en forsyningsledning der fører forbi eller ind over ejendommen, har ret til forsyning til almindelig husholdningsbrug, til almindelig landbrug (herunder ikke markvanding) og til anden erhvervsvirksomhed, når denne anden erhvervsvirksomhed benytter vand i mindre omfang.
Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker mod betaling af anlægsbidrag og i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og andelsselskabets vedtægt.

3.2.
Vandværket bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Vandværket fastsætter i hvert enkelte tilfælde vilkårene for en sådan levering.

3.3.
Etablering af vandindlæg fra vandværket som reserve for en ejendoms eget vandindvindingsanlæg kan normalt ikke forventes tilladt.
Vandværket kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

3.4.
Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandværket forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer ændringen. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag at lejlighederne i en ejendom ændres til ejerlejligheder. Vandværket kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, med mindre andet fremgår af selskabets vedtægt.

4.
Forsyningsledninger.

4.1.
Forsyningsledninger anlægges af og tilhører vandværket. Vandværket bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jfr. dog vandforsyningslovens § 14, § 9 og § 45-48.

4.2.
I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandværket, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandværkets hovedanlæg og til dets forsyningsledningsnet efter satserne i vandværkets takstblad. Bidraget til forsyningsnettet skal betales, hvadenten den ledning, som ejendammen tilsluttes er nyanlagt eller ældre
Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag med mindre andet følger af pkt. 3.4 , 3. Kommunalbestyrelsen kan dag i særlige tilfælde efter indstilling fra vandværket bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen.
Når et udstykningsforetagende ønsker en forsyningsledningsstrækning anlagt, kan vandværket forlange, at ud-stykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlæget og endvidere betaler ledningsudgifterne for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandværket kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningsstrækningen er anlagt.
Arbejdet med lægning af en forsyningsledningsstrækning skal udbydes i licitation, hvor det forlanges af et udstykningsforetagende eller et flertal af de grundejere, som ønsker forsyning fra ledningen.

4.3.
Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunalbestyrelsens anvisning og betales af kommunen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger, af hensyn til deres funktion ved brandslukning, anlægges med en større ledningdimension end ellers nødvendig, merudgifterne herved betales af kommunen.

4.4.
Forsyningsledninger vedligeholdes af vandværket.

4.5.
Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund og offentlig ejendom, der ikke er udlagt til vejformål, skal retten til deres anlæg og benyttelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

5.
Stikledninger.

5.1.
Stikledninger anlægges af og tilhører vandforsyningen.

5.2.
I forbindelse med tilslutning af en ejendom til vandværket skal ejendommens ejer betale udgiften ved stikledning til hans ejendom.
Når udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandværket forlange, at udstykningsforetagendet betaler udgiften til stikledningerne. Vandværket kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart stikledningerne er anlagt.

5.3.
Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt én stikledning til hver ejendorn. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendammen har facade adgangsvej).
I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dag ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandværket ag skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejerens foranstaltning og på deres bekostning.

5.4.
Vandværket kan anlægge en stikledning, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer betale for omlægningen. Det samme gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.
I øvrigt vedligeholdes stikledninger af vandværket. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandværket bestemme, at omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal betales af de pågældende ejendommes ejere.

5.5.
Ejendommens ejere skal omgående give vandværket meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner. Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

5.6.
Vandværket kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejendommens ejers regning.

6.
Vandinstallationer.

6.1.
Alt arbejde ved vandinstallationer, herunder jordledning på privat grund, skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandværket og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på eventuel bestigelse, færdigmeldes til vandværket, der underretter bygningsmyndigheden.

6.2.
Apparater, filtre og armaturer m.v., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af boligministeriet, byggestyrelsen (VA-godkendelse).

6.3.
Finder vandværket, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende, kan det forlanges, at der opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandværkets nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans regning.

6.4.
Ved ombygning af en ejendom kan vandværket forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans regning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

6.5.
Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Udgifterne hertil afholdes af ejeren. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vandmester. Brugere af ejendommen skal snarest anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.
Hvis fejlen har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette vandværket om forholdet.
Vandværket kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandværket finder ønskeligt af hensyn til vandinstallationers forsvarlige funktion, blandt andet til sikring af vandet mod forurening. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandværkets tilladelse.
Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde.

6.6.
Når ejeren forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandværket lade arbejdet udføre på hans bekostning.

7.
Målere

7.1.
Der anbringes vandmåler i/ved enhver ejendom. Ved ejendomme med flere boliger (lejligheder, andelslejligheder) anbringes 1 hovedmåler, efter hvilken driftsbidraget til vandværket beregnes.

7.2.
Måleren leveres og anbringes af vandværket og forbliver vandværkets ejendom. Den skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse. Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og tørre.

7.3.
Vandmålerens størrelse ag type bestemmes af vandværket udfra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.

7.4.
Hvis måleren ikke passer til det faktiske forbrug, kan vandværket kræve målerinstallationen ændret og bytte måleren med en måler af passende størrelse på ejerens bekostning.

7.5.
Vandmålere vedligeholdes af vandværket far egen regning. Ejeren er erstatningspligtig overfar vandværket i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer, ødelægges eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost m.v., alene med undtagelser, som skyldes slid og ælde. Vandværket er berettiget til når som helst for egen regning at fo-retage udskiftning af måleren. Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførelsen afbrydes ved målerudskiftning.

7.6.
De plomber, der er anbragt på måleren af vandværket eller målerfabrikanten, må kun brydes af vandværket. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal dette betales af ejeren.

7.7.
Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandværket meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

8.
Bimålere

8.1.
Vandværket kan tillade opsætning af bimålere, hvor det af hensyn til beregning af en erhvervsvirksomheds vandafledningsafgift er af betydning at kunne måle en del af en virksomheds vandforbrug.
Vandværket kan tillade opsætning af bimålere til adskillelse af en erhvervsvirksomheds forbrug fra andet forbrug. Sådanne bimålere aflæses ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandværket uvedkommende.
Vandværket har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

8.2.
Vandværket kan tillade opsætning af bimålere i ejendomme med flere lejligheder, hvor det af hensyn til fordeling af driftsbidraget mellem lejerne indbyrdes er af årtydning at kunne aflæse den enkelte lejligheds forbrug. Sådanne bimålere aflæses ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandværket uvedkommende.
Vandværket har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

8.3.
Bimålere anskaffes af og tilhører ejeren. Stk. 7.2. - 7.4. gælder også her med hensyn til målernes anbringelse, størrelse og type.
Ejeren skal sørge for, at måleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved måleren, skal ejeren straks lade foretage nødvendig reparation eller lade måleren udskifte. . Brugeren skal snarest anmelde konstaterede fejl ved måleren til ejeren.

9.
Ansøgning

9.1.
Forinden naget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i, eller udvidelse af bestående installationer påbegyndes, skal vandværkets og kommunalbestyrelsens tilladelse være indhentet. Ansøgning herom, samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Dansk Vandteknisk Forenings normalblanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysninger om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug.

10.
Opretholdelse af tryk og forsyning

10.1.
Vandværket skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold, men har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i ledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

10.2.
Ved aflukning af vandledninger vil der normalt blive givet ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandværket kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage lukning uden varsel.

10.3.
Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning herfor, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure, eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.m

10.4.
Vandværket kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det når den finder, at vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge vandværket at træffe en sådan bestemmelse.

11.
Vandspild

11.1.
Vandet fra vandværket må, bortset fra brand eller andre nødtilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandværket har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd skal undgås.
Rindende vand må ikke bruges til køleformål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra vandværket.

11.2.
Hvis vandspild som ovenfor nævnt foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over den almindelige vandafgift. Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandværkets skøn efter forhandling med ejeren.

12.
Brug af vand fra brandhaner

12.1.
Bortset fra brand- og andre nødstilfælde må der ikke uden forud indhentet tilladelse fra vandværket bruges vand fra brandhaner.

13.
Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt.

13.1.
Far at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted, skal vandværkets personale - mod forevisning af legitimation - have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.
Ejeren skal om fornødent skaffe en sådan adgang, eventuelt under iagttagelse af bestemmelserne for lukket besætning.

13.2.
Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandværket alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

14.
Kontrol med målere.

14.1.
Vandværket kan forlange afprøvning af en måler, der omfattes af afsnit 7. Hvis måleren ejes af vandværket, kan ejendommens ejer ved skriftlig henvendelse til vandværket forlange at få måleren prøvet.
Måleren regnes for at vise rigtig, når dens udsving ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 2% fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveudgifterne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.
Hvis fejlen er større end 2%, afholdes prøveudgifterne af målerens ejer, og vandværket foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandværket skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

14.2.
Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 14.1., at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandværket efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidspunkt, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.

14.3.
14.1. og 2. finder tilsvarende anvendelse på bimålere, der har betydning over for det offentlige.

15.
Driftsbidrag.

15.1.
For alt vandforbrug fra vandværkets ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål, betales driftsbidrag. For ejendomme, der ikke har vandmåler er driftsbidraget en fast årlig afgift for vand. Har ejendommen måler, er driftsbidraget en afgift pr. kubikmeter vand og eventuelt tillige en fast årlig afgift.

15.2.
For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1. Vandværket kan dag bestemme, at der ikke betales en fast afgift, og at afgiften pr. kubikmeter aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandværket.

15.3.
For sprinkleranlæg ag overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter en fast årlig afgift.

16.
Takster.

16.1.
Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandværket med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres fra vandværket.

17.
Vandafledningsafgift.

17.1.
For alt vandforbrug betales, ud over driftsbidraget for vandforbruget, til kommunen en vandafledningsafgift i overensstemmelse med kommunens regler for fordeling af udgifterne til kloakforsyning.

18.
Betaling af anlægs- og driftsbidrag m.v.

18.1.
Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde ved stikledninger eller vandinstallationer, som vandværket eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter 5.4., og 5.6., 6.6. eller 7.8. påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom.

18.2.
Betales driftsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandværket lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb med en rente på 5% over Nationalbankens diskonto er betalt.

18.3.
Vandværket kan forlange, at der for genåbning betales et gebyr, som er fastsat i takstbladet. Hvis ejendommen overdrages til en ny ejer, der ikke har overtaget den tidligere ejers gæld til vandværket, skal genåbning ske.

18.4.
Der kan dog også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

18.5.
Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandværket nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandværket lukke for vandtilførslen, hvis aflukningen sker inden 6 måneder efter fristen. 18.2,. 2. og 3. pkt. finder i så fald tilsvarende anvendelse. Hvis ejendommen, uden at aflukning er sket, er overdraget til en ny ejer, der ikke har overtaget den tidligere ejers gæld til vandværket, kan aflukning ikke ske.

18.6.
Vandafledningsafgifter opkræves af kommunen.

19.
Straffebestemmelser.

19.1.
Den, der overtræder vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. l, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandværkets personale har til en ejendom, jfr. regulativets afsnit 6.1., 6.5., 10.4., 11.1. og 13.1., straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.

19.2.
Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i lov nr. 250 af 8. juni 1978, straffes efter § 19 med bøde.
På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter laven er berettiget til det

20.
Ikrafttrædelse.
Dette regulativ træder i kraft den l . januar 1995.
Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven

Foranstående regulativ for Klejtrup Vandværk AnS i Møldrup Kommune godkendes hermed i medfør af § 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978, med senere ændringer, om vandforsyning.

Klejtrup, den / 1995
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu